The State Tretyakov Gallery

Lavrushinsky Pereulok, 12

m. Tretyakovskaya, Ployanka

Phone: 8-495-951-13-62, 8-499-230-77-88, 8-499-238-13-78

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/visitors/address/address1215/